PRAKASH V.
PRAKASH
V.
Post-doctorate
:
2231644
:
2231605

Select Publications

Books

(2)
PRAKASH V., 2016. Tiṇai : uṇarvum poruḷum, Parisal, Chennai, 111 p., ISBN: 978-81-924912-3-3.
PRAKASH V., 2014. Pāṭa āyviyal kaiyeṭu, Ataiyalam, Tirucci, xv, 110 p., ISBN: 978-81-7720-228-1.